Plzeňské historické podzemí


Odkaz na video clip o podzemí.

Vchod a schody do historického podzemí

Plzeňské historické podzemí je nedílnou součástí stavebně historického vývoje města Plzně, města, které bylo založeno kolem roku 1295 na soutoku řek Mže a Radbuzy v centru Plzeňské kotliny.

Významným správním centrem byl nejprve přemyslovský správní hrad ve Starém Plzenci, doložený písemnými prameny z roku 976. Český král Václav II. však na konci 13. století přesouvá centrum královské moci v západních Čechách na nové královské město, Novou Plzeň, jak je v listinách té doby nazýváno. Nové město bylo vystavěno velmi velkoryse. Kolem obdélného náměstí byly situovány pravidelné domovní bloky vymezené pravoúhle se protínajícími ulicemi. Gotická podoba měšťanských domů byla většinou poškozena pozdějšími přestavbami.

Plzeňské historické podzemí vznikalo postupně od 13. století a bylo dobudováno v průběhu 19. století. Jsou to dvou až třípatrové sklepy, které sloužily k uchovávání potravin, dále řemeslnické provozovny, vinopalny a sladovny. V neposlední řadě i účelová technická zařízení - odvodňovací štoly, štoly přivádějící vodu k vodárenskému zařízení, kanalizace a studny. Nejstarší městské domy zabíraly frontální část parcel, v zadní části bylo umístěno hospodářské zázemí městského domu - stáje, kůlny, volné dvory a studny. V průběhu století jsou domy přestavovány a rozšiřovány do hloubky parcely. Velké množství studní na omezeném prostotu narušilo hladinu spodní vody v celém městě. Bezvodé studny byly druhotně využívány jako odpadní jímky.

Archeologický výzkum těchto studní přinesl mimořádně bohaté nálezy hmotných dokladů každodenního života středověkého města. Výběr z rozsáhlých nálezů keramiky, skla a dřevěných výrobků je vystaven ve zpřístupněné části plzeňského podzemí.

Zásobování vodou dosáhlo kritického stavu na počátku 16. století. Městská rada proto rozhodla o výstavbě vodovodu, s níž byla spojena rozsáhlá úprava vodovodního režimu města. Byla postavena vodárenská věž s vodním strojem, který systémem etážových pump tlačil vodu do olověné nádrže, odkud byla vedena dřevěným potrubím do kašen na náměstí. Vodárenská věž tvoří dodnes jednu z pohledových dominant Plzně.

Vodní systém v podzemí

Dalším významným dílem spojeným s plzeňským podzemím bylo vybudování odpadní stoky odvádějící vodu z městských jatek na jižní straně města. Tuto zděnou stoku, přistavěnou k městské hradbě v roce 1637 financoval cech plzeňských řezníků. Na stoku byl po dalších třista let napojován kanalizační systém města, který patřil v českých městech k nejdokonalejším.

V prohlídkovém okruhu plzeňského historického podzemí uvidí návštěvník typické ukázky účelových městských sklepů doby mezi 14. a 15. stoletím. Jsou zde ukázány postupy výstavby hospodářského i technického zázemí města. Ve výběru jsou zde instalovány archeologické nálezy a předměty dokumentující život obyvatel středověkého města. Prohlídkový okruh vybudovaný péčí Magistrátu města Plzně seznamuje veřejnost atraktivní formou s minulostí jednoho z předních středověkých českých královských měst - Plzní.


Tento dokument je dostupný v anglické a české verzi.

[ Podzemí ] ... [ Plzeň | Centrum | Průvodce | Památky | Historie | Film | Události ] ... [ Univerzita ]
Miloš Wimmer Srpen 1998

Copyright © 2002 Plzeň město. Všechna práva vyhrazena. All right reserved.